โรงเรียนลูกสิงห์

You are not logged in. (Login)

-
 • รหัสวิชา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว21104 วิทยาการคำนวณ 1
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว22104 วิทยาการคำนวณ 2
  ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104 วิทยาการคำนวณ 3
  วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
  ว21203 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ว21204 IPST Micro BOX สสวท.
  ว20209 การใช้โปรแกรมสำนักงาน ว20210 กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
  ว20211 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ว20212 กราฟฟิกและการนำเสนอ
  ว20213 การเขียนเว็บเพจ 1 ว20214 การเขียนเว็บเพจ 2
  ว20215 กราฟฟิกประยุกต์ ว20216 ตัดต่อภาพยนตร์
  ว20217 เว็บไซต์สำเร็จรูป ว20218 เว็บไซด์ E-Commerce
 • รหัสวิชา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
  เริ่มใช้ ม.1 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2552
  สาระเพิ่มเติม
  ง21201 การโปรแกรมแกรมสำนักงาน ง21202 กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
  ง21203 Open Souce ง21204 เทคโนโลยีและการนำเสนอข้อมูล
  ง21205 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ง21206 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  ง21207 IPST MICRO BOX ง22201 การใช้โปรแกรมกราฟฟิก 1
  ง22202 การใช้โปรแกรมกราฟฟิก 2 ง22203 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ง22204 กราฟฟิกและการนำเสนอฯ ง22205 การเขียนเว็บเพจ 1
  ง22206 การเขียนเว็บเพจ 2 ง22207 หลักการเขียนโปรแกรม
  ง22208 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง23201 การโปรแกรมเบื้องต้น 1
  ง23202 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 2 ง23203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1
  ง23204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ง23205 เทคโนโลยีการออกแบบ 1
  ง23206 เทคโนโลยีการออกแบบ 2 ง20203 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
  ง20204 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2


Course categories


Available Courses


ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 Today Friday, 20 May 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None